Share |

Knowledge, Attitude and Practice of Caregivers on Medication Management at Residential Aged Care Facilities in Malaysia

Original article

Abstrak

Peningkatan jumlah warga tua dikaitkan dengan penambahan masalah dalam penjagaan kesihatan. Dengan kerumitan penyakit yang berkaitan dengan usia, sistem pengurusan ubat yang baik adalah penting untuk mencegah kesilapan ubat. Kajian ini bertujuan untuk membangunkan soal selidik untuk menilai pengetahuan, sikap dan amalan (KAP) penjaga terhadap pengurusan ubat di rumah jagaan kejururawatan (RACFs). Satu kajian keratan rentas telah dijalankan dan melibatkan penjaga dari 90 RACF di seluruh Malaysia. Soal selidik yang dibangunkan berdasarkan tinjauan literatur dan pendapat pakar ini mengandungi 41 item yang dibahagikan kepada tiga domain. Dalam kajian ini, kadar respons adalah 71% dengan 128 soal selidik yang dikembalikan. Skor median yang diperolehi untuk pengetahuan, sikap dan amalan masing-masing adalah 77.27, 70.83 dan 68.66. Majoriti penjaga (71.9%) disifatkan mengetahui asas pengurusan ubat, bagaimanapun, hampir separuh daripada mereka (48.4%) tidak pernah menerima sebarang latihan mengenainya. Lebih separuh daripada penjaga mempunyai tahap pengetahuan yang baik (69.5%, n = 89), separuh lagi (57.8%, n = 74) mempunyai sikap yang baik dan kurang daripada separuh mempunyai amalan yang baik (46.9%) terhadap pengurusan ubat. Tahap pendidikan, kelayakan khusus dan pengalaman latihan pengurusan ubat adalah faktor yang dikaitkan dengan hasil skor yang baik (p<0.05). Oleh itu, diharapkan lebih banyak sokongan dan latihan dapat diberikan kepada para penjaga di RACF mengenai pengurusan ubat.

Abstract

An escalating proportion of the aged group is associated with a growth in the prevalence of ill health. With the complexity of age-related diseases, a good medication management system is important to prevent medication errors. This study was aimed to develop a questionnaire to assess the knowledge, attitude and practice (KAP) of caregivers on medication management at residential aged care facilities (RACFs). A cross-sectional study was performed involving caregivers from 90 RACFs throughout Malaysia. The validated self-administered questionnaire was developed based on the extensive literature review and expert`s opinions containing 41-items divided into three domains. In this study, the response rate was 71% with 128 questionnaires returned. Median scores obtained for knowledge, attitude and practice were 77.27, 70.83 and 68.66, respectively. Majority of the caregivers (71.9%) deemed to know what medication management was. However, nearly half of them (48.4%) did not experience any training. More than half of the caregivers possessed good level of knowledge (69.5%, n = 89), around half (57.8%, n= 74) had a good attitude and less than half had a good practice (46.9%, n= 60) of medication management. Level of education, special qualification and experience of medication management training were the factors that correlated with good score outcome (p<0.05). Therefore, it is assumed that more support and training can be provided to the caregivers in RACF on medication management.