Share |

Critical Thinking Dispositions and Self-esteem among Nursing Students

Original article

Abstrak

Kemahiran pemikiran kritikal adalah satu kemahiran yang penting bagi para jururawat membuat keputusan klinikal yang lebih baik untuk memberi jagarawatan yang selamat. Seseorang mesti mempunyai kecenderungan awal untuk berfikir kritis bagi pembangunan kemahiran pemikiran kritikal. Pembentukan kecenderungan pemikiran kritis disokong oleh harga diri yang mencukupi. Kajian ini bertujuan untuk mengukur tahap kecenderungan pemikiran kritis dan harga diri di kalangan pelajar ijazah sarjana muda kejururawatan di sebuah universiti awam Malaysia. Kajian keratan rentas ini telah dijalankan di universiti melibatkan 99 orang pelajar. Data dikumpul dengan responden menjawab sendiri borang soal selidik. Data yang diperolehi kemudiannya dianalisa secara kuantitatif. Sejumlah 97% pelajar kejururawatan mempunyai tahap yang tinggi untuk mempunyai kecenderungan pemikiran kritis. Hampir 3/4 daripada pelajar kejururawatan mempunyai tahap sederhana bagi tanggapan harga diri (74.7%). Kecenderungan pemikiran kritis didapati signifikan berkait dengan tanggapan harga diri (rho = 0.203, p<0.044). Secara keseluruhannya, melalui kajian ini pelajar kejururawatan mempunyai kecenderungan pemikiran kritis yang tinggi dan tanggapan harga diri yang sederhana. Kedua-dua elemen ini adalah sangat penting untuk mereka menjadi seorang jururawat yang baik serta mempunyai kemahiran pemikiran kritikal di masa depan. 

Abstract

Critical thinking skill is an important skill for nurses to make a better clinical decision in providing safe care. Critical thinking dispositions development is supported with sufficient self-esteem. The present study aimed to measure the level of critical thinking disposition and self-esteem among undergraduate nursing students in a public university in Malaysia. A cross-sectional study was carried out in a university involving 99 students. Data were collected by self-report questionnaires and analysed quantitatively. A total of 97% of the nursing student had a high level of critical thinking dispositions. Almost¾3/4 of the students had a moderate level of perceived self-esteem (74.7%). The critical thinking dispositions were significantly related to perceived self-esteem (p<0.044).  Overall, the nursing student of this study had high critical thinking disposition and moderate self-esteem, which is very important for them to become a good nurse with critical thinking skill in the future.