Share |

Clinical Decision Making Ability of Nursing Students in a Tertiary Hospital

Original article

Abstrak

Kebolehan membuat keputusan dalam rawatan merupakan salah satu kemahiran yang sangat penting untuk dimiliki oleh seseorang jururawat di dalam melaksanakan tugasannya. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui persepsi di kalangan pelajar kejururawatan akan kebolehan mereka membuat keputusan. Satu kajian-rentas diskriptif menilai tahap persepsi dalam kalangan pelajar kejururawatan telah dijalankan di sebuah hospital tertiari dengan menggunakan versi modifikasi Skala Membuat Keputusan Dalam Kejururawatan (SMKDK) diadaptasi dari Jenkins (1985). Seramai 54 orang pelajar kejururawatan telah mengambil bahagian di dalam kajian ini yang mana skor purata SMKDK yang baik iaitu sebanyak 124.24±12.713 telah direkodkan. Di dalam empat sub-skala SMKDK purata skor yang didapati adalah seperti berikut: mencari alternatif (33.24±4.821), mendapatkan bantuan (28.74±3.514), penilaian dan penilaian semula (31.43±3.922), dan mencari maklumat (30.83±4.765). Daripada bilangan pelajar tersebut hanya 19(35%) peserta telah memilih kejururawatan sebagai pilihan pertama. Juga didapati 37(69%) peserta berpuas hati dengan kompetensi kejururawatan mereka. Terdapat perbezaan yang signifikan di antara subskala mencari alternatif dan penilaian-penilaian-semula jika dibanding pada kumpulan yang memilih kejururawatan sebagai pilihan pertama (p< 0.05). Juga terdapat perbezaan yang signifikan di antara mencari alternatif berbanding puas hati terhadap kompetensi kejururawatan (p<0.05). Perbezaan yang signifikan juga ditunjukkan di antara tahap pendidikan berbanding mencari alternatif dan maklumat (p<0.05). Pelajar kejuruwatan menunjukkan persepsi bahawa mereka berkebolehan membuat keputusan yang baik. Walaupun bidang kejururawatan ini bukan pilihan pertama bagi kebanyakan pelajar tetapi kebolehan mereka mencari alternatif dan melakukan penilaian serta menilai semula membolehkan mereka berjaya dalam membuat keputusan yang baik. Kepuasan dalam bidang yang diceburi juga membantu di dalam membuat keputusan yang baik di dalam bidang jaga-rawatan kritikal ini.

Abstract

Decision making in nursing is one of the most important skills nurses must apply and utilize in their nursing practice. The aim of this study was to determine the perception of clinical decision making ability among nursing students. A descriptive cross-sectional study was conducted in a tertiary hospital. A total of 54 nursing students were recruited using a modified version of Clinical Decision Making in Nursing Scale (CDMNS) adapted from Jenkins (1985). The findings showed good CDMNS score with mean and standard deviation of (124.24±12.713). The four sub-scales of CDMNS were: searching for alternative (33.24±4.821), canvassing (28.74±3.514), evaluation and re-evaluation (31.43±3.922), searching for information (30.83±4.765). Nineteen (35%) of the participants chose nursing as their first choice, whereas 35 participants (65%) did not. Thirthy seven (69%) participants were satisfied with their nursing competency, 17 (31%) were unsatisfied. There were significant differences between searching for alternatives, evaluation and re-evaluation, and nursing as their first choice (p=<0.05). There were also significant differences between searching for alternatives and satisfaction with nursing competency (p=<0.05). There was significant difference between education level and searching for alternatives and information (p=<0.05). The nursing students possessed adequate clinical decision making ability. Although most of the nursing students did not choose nursing as their first choice, they sought for alternatives and evaluated-reevaluated during their decision making process. Nursing students’ satisfaction also contributed to appropriate clinical decision making in the critical care setting.